loading...
YourAds Here YourAds Here

lemonseo

بازدید : 309
پنجشنبه 24 خرداد 1397 زمان : 18:04

حتما می دانید که هیچ کودکی نابغه به دنیا نمی آید ولی نقش کسی که او را پرورش می دهد و در مورد اهمیت آموزش قبل از دبستان و رشد مغزی کودکان اطلاع دارد، بسیار مهم است.

در زمان تولد، مغز نوزاد 100 میلیارد نرون دارد. طی چند سال اول زندگی کودک، مغز او دوره ای شگفت انگیز از رشد را طی کرده و در هر ثانیه، بیش از یک میلیون ارتباط عصبی تولید می کند. این فرایند رشد مغز، تحت تاثیر عوامل زیادی است، شامل روابط کودک، تجربیات و محیط.

1. زمانتماشایتلویزیونواستفادهازتبلتو ... رامحدودکنید
فرقینمیکندسرتانچقدرشلوغاست،مشغلههایتانرابهانهنکنیدتافرزندتانرابیشترپایانواعاسکرینهابنشانید. صرفکردنزمانزیادپایتلویزیونو ... منجربهتضعیفعملکردآکادمیکشدهوکودکزمانکمتریراصرفبازیهایخلاقانهمیکندکهچاقی،پرخاشگری،مشکلاتخوابوناهنجاریهایرفتاریازپیامدهایآناست. ضمناسپریکردنساعاتطولانیپایتلویزیونو...،یعنیتعاملکمتربینشماوکودکتان. درصورتیکهاینتعاملاتبرایرشدکودکبسیاراهمیتدارد. اما تا حد متعادل استفاده از نرم افزار و vcd به رشد کودک شما می کند.

2. . برایکودکتانکتاببخوانید
شمابهعنوانپدرومادربایدکتابخواندنراازسنینبسیارپایینبرایکودکخودشروعکنید. برایشهرروزکتاببخوانید،حتیوقتیخیلیکوچکاست! کتابخواندنراتبدیلبهیکآیینپیشازخوابکنیدوهرچیزیکهبرایفرزندتانلذتبخشاست،برایشبخوانید. کودکخردسالشماحتیشایدمعنیکلماترادرکنکند،امااینراخوبمیفهمدکهشماازکتابومجلات،اطلاعاتودانشکسبمیکنید،درنتیجهاوهمبهکتابومطالعهعلاقهمندخواهدشد.
کتابخواندنبرایبچههاباعثایجادتفاوتهاییدرفعالیتمغزآنهامیشودوبهیادگیریزبانومهارتهایسوادآموزیاوکمکخواهدکرد. بهترین کتابی که می توانید برای کودکتان بخوانید کتابی مختص رده ی سنی آن هاست. امروزه کتاب کودک و نوجوان در بازار به وفور یافت می شود

3. برایکودکتاناسباببازیهایخلاقانهتهیهکنید
اسباببازیهایجالبزیادیدربازاروجوددارد،امابرایتقویترشدمغزکودکتان،بهتراستانتخابگرباشیدواسباببازیهاییراانتخابکنیدکهخلاقیتوابتکارکودکتانرابهکاربگیرد. اهمیتدادنبهنوعاسباببازیبهرشدمهارتهایکودککمکمیکند،مهارتهایی،چونجوابگوبودن،زبانوارتباط،کنترلهیجان،انعطافپذیریفهموشناختومهارتهایاجتماعی.
اسباببازیخوبلزومانبایدگرانباشد،بلکهوسایلبازیبایدسادهوبیخطربودهواجازهدهندتخیلوتصورکودک،برانگیختهشود،نقلوانتقالآنراحتباشدوچالشایجادکند.

4. برایکودکتانوقتبگذارید
شمابایدبخشیازوقتگرانبهایخودرابهکودکتاناختصاصدهیدتامهارتهایکلامیوارتباطیاورابهخوبیتقویتکنید،بنابراینحینشیردادنبهکودک،بااودرموردچیزیحرفبزنیدیاآهنگیرابرایشبخوانیدووقتیبیرونمیروید،بهچیزهایمختلفاشارهکنیدوآنهارانامببرید. هم چنین می توانید برای آموزش اشیا، حیوانات، رنگ ها و ... از فلش کارت های آموزشی برای آموزش فرزندتان استفاده کنید.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 0

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  captcha


  آمار سایت
 • کل مطالب : 36
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 18
 • تعداد اعضا : 1
 • بازدید امروز : 1407
 • بازدید کننده امروز : 1,408
 • باردید دیروز : 3428
 • بازدید کننده دیروز : 3,429
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 8145
 • بازدید ماه : 38854
 • بازدید سال : 130681
 • بازدید کلی : 132455
 • کدهای اختصاصی