loading...
YourAds Here YourAds Here

lemonseo

بازدید : 311
يکشنبه 3 دی 1396 زمان : 20:01

برایخیلیازافراداتفاقاتینظیرتصادفاترانندگیپیشافتادهاست.میزانآسیبدیدگیدرسوانحرانندگیمتفاوتاستوبستگیبهشدتتصادفونوعخودرودارد.دراینصورتانتخابگزینهمناسببرایصافکاری و نقاشیقسمتهایآسیبدیدهبدنهبسیارمهماست.زیرامیتواندمقداریدرجلوگیریازضرروزیانبیشترمالکخودروتاثیربگذارد. میزانافتقیمتیکخودرویحادثهدیدهبستگیبهقسمتهایرنگشدهدارد. ازاینرو بهتر است با بهرهگیریازافرادحرفهایسعیدردرستکردنقسمتهایآسیبدیدهماشینبهصورتبدونرنگ داشت.

در ادامه مقاله به بررسی برخی اصطلاحات مربوط به خودرو می پردازیم.

دیاگ چیست؟

دیاگ دستگاه یابنده ی عیب های خودرو است. با وجود آلایندگی خودروهای سوخت فسیلی , شرکت های خودروسازی اقدام به تولید خودروهای هوشمند کردند. در موتور این خودروها حافظه ی موقتی به نام ECU وجود دارد که به هنگام بروز خطا در قطعات موتور کد خطا در حافظه ثبت می شود. با روشن شدن چراغی که معمولا در پشت آمپر قرار دارد و چراغ خطا یا چک نامیده می شود این خطا اعلام می گردد.

با استفاده از دیاگ این کد شناسایی می شود و خطای ایجاد شده اصلاح می گردد یا در صورت نیاز قطعه ی مورد نظر تعویض می شود. به این ترتیب وضعیت خودرو به حالت اولیه باز می گردد.

امروزه اکثر سیستم های خودرو به صورت هوشمند طراحی می شوند که برای عیب یابی آنها نیز نیاز به دستگاه عیب یاب یا دیاگ است.

شستشوی انژکتور چه زمان انجام می شود ؟

شستشوی انژکتوربهصورتدورهایوبهصورتهر 40 تا 50 هزارکیلومترمفیداستامامتاسفانهروشهایشستشوی انژکتورکنونینهتنهابهبودیدرعملکردماشینایجادنمیکندبلکهبعضاباعثخرابیخودانژکتوریاقسمتهایدیگرموتورمیشود .
درشیوهاستانداردشستشوی انژکتورمیبایستانژکتورازمحلخودبازشدهودردستگاهمخصوصیبستهشود،سپسبهوسیلهدستگاهاولتراسونیکوبههمراهمایعمخصوصعملشستشوانجامگیرد.

مدتیاستکهبرخیافرادبادستگاههایانژکتورشوردرجااقدامبهشستنانژکتورهاباایجادفشاردرسوزنومایعپاککنندهمیکنندکهمیتواندخطرناکباشد .

شارژ گاز کولر به چه صورت انجام می شود؟

شارژ گاز کولر به دو طریق انجام میشود.

مرحله اول: اضافه کردن گاز : برایاینکهمطمئنشویدسیستمشماگازداردیانهابتدابایدداخلموتورلولهووالفکولرراپیداکنید. بعدازپیداکردنآندرپوش آنرا (معمولا آبیرنگ) بازکردهوباانگشتیایکوسیلهدیگروالفرافشاردهیداگرگاز بافشاربیرونزدمشخصمیشودکهسیستمگازداردوبایداضافهشودولیاگر بعدازفشاروالفگازیبیروننزدمشخصمیشودکهسیستمفاقدگازاستوبایدشارژ گاز کولر کامل انجام شود

ما ابتدا مرحله اول را پی می‌گیرم .خوب بعد از مشخص شدن اینکه سیستم دارای گازاست ولی مقدار آن به اندازه کافی برای خنک کردن نیست شما باید شیلنگ گیج را به والف وصل کنید و کمی پیچ شیلنگ نزدیک گیج را بازکرده تا هوای داخل شیلنگ خارج شود چون به‌هیچ‌عنوان نباید به‌جز گاز هوا یا رطوبتی وازد سیستم شود .

بعد ازآن شیر کپسول را بازکرده تا مقداری گاز وازد سیستم شود و شیر گیج را بسته و ماشین را روشن می‌کنیم و کولر ماشین را نیز روشن کرده و سرعت پنکه آن را روی تندترین حالت قرار داده و دوباره گیج را چک می‌کنیم تا ببینیم گیج چه عددی را نشان می‌دهد معمولاً عددی بین ۳۵ تا ۴۰psi عدد موردنظر ماست اگر عدد کمتر از آن مقدار است کم کم شیر گاز را بازکرده تا به عدد موردنظر برسیم وقتی به عدد موردنظر رسیدم یعنی اینکه سیستم کاملاً دارای گاز است و کار ما به اتمام رسیده است

مرحله دوم شارژ گاز کامل کولر ماشین برای زمانی که کولر شما کاملا بدون گاز است

ویژگی دستگاه تولید نیتروژن چیست؟

تولید نیتروژن از هوای فشرده

2 پیش فیلتر

مخزن ذخیره نیتروژن داخلی با ظرفیت

2 پیش فیلتر

مخزن ذخیره نیتروژن داخلی با ظرفیت 50لیتر

تزریق اتوماتیک باد

آلارم صوتی در پایان فرایند

نمایشگر عقربه ای

شیلنگ 10 متری با سر شیلنگ باز

جهت استفاده از دستگاه برای افزایش خلوص ،قبل از تزریق نیتروژن ،سوزن والو به صورت دستی باز شده و باد لاستیک به طور کامل خارج می شود .

ویژگی های لاستیک دراور:

اندازه گیری قطر داخل رینگ تا 21 اینچ.

قابل استفاده برای چرخ های استاندارد و با آلیاژهای فولادی و ساده.

صفحه گردان با سرعت قابل کنترل جهت قرار دادن چرخ روی صفحه
و جدا کردن رینگ و لاستیک از هم.

دارای آداپتور مخصوص برای موتور سیکلت.

دارای درجه باد و روغن زن اتوماتیک.

الکتروموتور هیدرولیکی قدرتمند جهت نگهداشتن چرخ.

قابلیت کار با لاستیک های دارای تیوپ و تیوپلس.

شاسی و قطعات فوق العاده سخت و مقاوم.

طراحی ساده و کارکرد آسان.

این ها برخی از ویژگی های لاستیک دراور بودند

منظورازبالانستایرهاچیست؟
بهطورخلاصهوسادهمیتوانگفتمنظورازبالانسکردنتایرها،گرفتنلرزشآندراثرناهمگنیهایموضعیآناست. رینگچرخوحتیخودلاستیکمیتوانندبهصورتناهمگنساختهشدهباشندویادرطولزمانودراثرکارکردوبرخورد باپستیوبلندیهایمسیردچارمشکلاتیشوند. اینعیوبباعثچرخشنامتوازنتایرحینحرکتدرسرعتهایمشخصیمیشودکهبرایرفعاینحالتبایدتایررابالانسکنیم. بالانسکردنچرخهاباکمکدستگاه و با جکانجاممیشودوبرایاینکاردرلبهرینگومکانمشخصیکهکمکبهرفعاینحالتمیکند،بایدوزنههایسربیمناسبیقرارداد

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 0

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  captcha


  آمار سایت
 • کل مطالب : 36
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 18
 • تعداد اعضا : 1
 • بازدید امروز : 1521
 • بازدید کننده امروز : 1,522
 • باردید دیروز : 3412
 • بازدید کننده دیروز : 3,387
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 21970
 • بازدید ماه : 28829
 • بازدید سال : 120656
 • بازدید کلی : 122430
 • کدهای اختصاصی